...

Ochrana osobných údajov 

Tieto informácie o ochrane osobných údajov vysvetľujú, aké údaje budú zaznamenané a ako budú tieto údaje použité.

1. Dôvera je pre nás základ

Naše internetové stránky môžete používať bez toho, aby ste museli poskytovať akékoľvek Vaše osobné údaje. Zaviazali sme sa chrániť súkromie našich zákazníkov, a preto používame len osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme. Avšak v niektorých prípadoch, napr. poslanie ceny zo súťaže, kontaktovanie v rámci prieskumu trhu, alebo v prípade Vášho záujmu o newsletter, či objednanie si produktov prostredníctvom internetového obchodu www.nutrifoodketo.sk alebo konzultácie prostredníctvom telefónu alebo online poradne, sme nútení požadovať od Vás informácie obsahujúce aj Vaše osobné údaje.

Môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme vyradili Vaše údaje z našej databázy a prestali ich používať na marketingové účely. Budeme plne rešpektovať Vaše rozhodnutie.

2. Cookies

Rovnako môžu byť odstránené uložené súbory cookies. Ak sa rozhodnete odmietnuť cookies, mali by ste zvážiť, že je možné, že interaktívne funkcie, ktoré ponúka naša internetová stránka, budú horšie použiteľné, alebo ich nebudete môcť používať vôbec.

3. Zásady ochrany osobných údajov – úvodné ustanovenia

 • 3.1. Prevádzkovateľom je NUTRI a.s., Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava, IČO: 50137433, spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Bratislava I., oddiel Sa, vložka č: 6710/B.
 • 3.2. Osobnými údajmi sú: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov.
 • 3.3. Prevádzkovateľ webových stránok www.nutrifood.sk a www.nutrifoodketo.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.
 • 3.4. Prevádzkovateľ pri spracovaní Osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
  • a) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej v texte „Zákon“),
  • b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“),
  • c) Ostatné dotknuté všeobecné právne predpisy.
 • 3.5. Účastník je fyzickou osobou, ktorá si zobrazí v internetových prehliadačoch stránku www.nutrifood.skwww.nutrifoodketo.sk, ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe, a dobrovoľne vyplní formuláre žiadajúce aj informácie o osobných údajoch – či už ide v prípade o vyplnenie objednávkového formulára, prihlásenia sa do newslettera, či vyplnenie BMI kalkulačky, alebo zapojenia sa do súťaží.
 • 3.6. Poverenec pre ochranu osobných údajov:  Podľa Nariadenia je Správca povinný v súlade s čl. 37 Nariadenia vymenovať tzv. Poverenca pre ochranu osobných údajov. Poverencom pre ochranu osobných údajov vymenovaný správcom tak je: [email protected], +421 948 17 27 18.

4. Účely a doby spracovania Osobných údajov

 • 4.1. Účastník vyplnením alebo odoslaním na mailové stránky NUTRI a.s. svojich osobných údajov vyhlasuje, že súhlasí v zmysle Zákona, aby Prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho Osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 • 4.2. Účastník udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Účastníka, pokiaľ nie je v týchto zásadách uvedené inak.
 • 4.3. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Účastníka. Súhlas so spracovaním Osobných údajov môže Účastník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Účastníka Prevádzkovateľovi.
 • 4.4. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:
  • a) plnenie zmluvy, prípadne iného súvisiaceho záväzku, a poskytovanie služieb,
  • b) plnenie právnych záväzkov a povinností vyplývajúcich z právnych predpisov (najmä účtovné, daňové, archivačné, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.), pričom platí, že: i. daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: ii. účtovné doklady na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;
  • c) oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa;
  • d) marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa: plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb, individuálna ponuka, zasielanie dotazníkov, cookies.

5. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

 • 5.1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a/alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.
 • 5.2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
 • 5.3. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
 • 5.4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.
 • 5.5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať Osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru (jedná sa o dopravné spoločnosti), zasielanie obchodných, hodnotenie spokojnosti zákazníka, (jedná sa o spoločnosti, ktoré Prevádzkovateľovi dodávajú systém, prostredníctvom ktorého Prevádzkovateľ vybavuje požiadavky svojich zákazníkov), vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka.
 • 5.6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe.

6. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním:

 • 6.1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
  • a) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
  • b) na opravu poskytnutých Osobných údajov;
  • c) na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
  • d) na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
  • e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
  • f) právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
  • g) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
  • h) právo na odvolanie súhlasu.
 • 6.2. Prevádzkovateľ je povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti.

7. Vyhlásenia prevádzkovateľa:

 • 7.1. Prevádzkovateľ vyhlasuje:
  • a) že osobné údaje bude získavať výlučne na účel definovaný v týchto zásadách,
  • b) že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely,
  • c) bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať,
  • d) že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej ním samým.

8. Záverečné ustanovenia

 • 8.1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
 • 8.2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
 • 8.3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 01.01. 2021

9. Google Analytics

„Táto internetová stránka používa službu Google Analytics, internetovú analytickú službu od spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači, a ktoré umožňujú analyzovať používanie internetovej stránky z Vašej strany. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní tejto internetovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) sa prenášajú na server Gooogle v USA a sú tam uložené. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania internetovej stránky za účelom vytvorenia správy o aktivitách na nej pre prevádzkovateľa internetovej stránky a na vytvorenie služieb súvisiacich s používaním internetovej stránky a používaním internetu.

Google poskytuje tieto informácie tretím stranám, ak takáto povinnosť vyplýva zo zákona alebo ak tretie strany spracovaním týchto údajov poveril. Google nebude spájať Vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré ukladá. Inštalácií súborov cookies môžete zabrániť nastavením Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na skutočnosť, že v takom prípade nebude môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky.

Použitím tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov, ktoré o Vás získal Google vyššie popísaním spôsobom na vyššie uvedený účel.“

Ak Google AdSense, reklamný servis spoločnosti Google, zobrazí reklamy (textové reklamy, banery a pod.) na tejto internetovej stránke, Váš prehliadač môže uložiť súbor cookie poslaný z Google alebo od tretích strán. Informácie o súboroch cookies, ktoré Google alebo tretie osoby uložili sú zaznamenávané, zhromažďované a analyzované. Okrem toho používa Google AdSense na získavanie informácií aj tzv. „WebBeacons“ (malé neviditeľné grafiky), použitím ktorých môžu byť zaznamenané, zozbierané a vyhodnotené jednoduché činnosti, ako napríklad návštevnosť internetovej stránky.

Informácie vytvorené prostredníctvom Cookie a/alebo WebBeacon týkajúce sa Vášho používania tejto internetovej stránky sú prenášané na server spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú. Google používa informácie získané týmto spôsobom na vyhodnotenie spôsobu, akým používate internetovú stránku s ohľadom na reklamy od AdSense. Google môže tieto údaje poskytnúť aj tretím osobám, ak to vyplýva zo zákona, alebo ak tretie osoby spracovávaním týchto údajov poveril.

Vaša IP adresa nebude zo strany Google spájaná s inými údajmi uloženými spoločnosťou Google. Ukladaniu súborov cookies na Váš harddisk a zobrazovaniu WebBeacons môžete zabrániť. Za týmto účelom môžete zmeniť nastavenie prehliadača na stav „neprijímať súbory cookie“ (v programe InternetExplorer prejdite na „Extras/Možnosti Internetu/Ochrana osobných údajov/Nastavenia.“ V programe Firefox prejdite na „Extras/Nastavenia/Ochrana osobných údajov/Cookies“). Viac informácií o ochrane osobných údajov spoločnosťou Google nájdete na internetových stránkach služby Google Analytics.

Pripojte sa k nášmu newsletteru

Nepremeškajte exkluzívny prístup k novinkám, súťažiam alebo akciám. Prihláste sa!

Produkt pridaný medzi obľúbené
Produkt je už v zozname obľúbených
Odstránené z obľúbených produktov

Nákupný košík

zavrieť